Regulamin Subskrypcji Biblioteczka.net

Dane firmy

Biblioteczka.net jest serwisem stworzonym, prowadzonym i utrzymywanym przez firmę ArtRage Sp. z o. o., zarejestrowaną w Polsce.

      ArtRage Sp. z o. o.    
      ul. Klaudyny 32/214, 
      01-684 Warszawa
      Polska
      NIP: 1182157847 
     

§1 Wstęp

1. 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Subskrypcji Biblioteczka.net w serwisie Biblioteczka.net należącym do ArtRage Sp. z o.o.

§1 Definicje

Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.biblioteczka.net, prowadzony przez Sprzedawcę

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Biblioteczka.net, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Sprzedawca – ArtRage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Klaudyny 32/214, 01-684 Warszawa, NIP: 1182157847, REGON: 368763632, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000703993, kapitał zakładowy 10.000 zł (w pełni opłacony) tel.: 537 788 019, email: artrage@artrage.pl,

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie usługi Subskrypcji

Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Subskrybentowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Subskrybetna, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji

Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia usługi Subskrypcji

usługi Subskrypcji – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Subskrypcji ze Sprzedawcą,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy

Pakiet – zestaw Produktów (książek) dostarczanych z każdym Okresem Rozliczeniowym Subsrybentowi w ramach Umowy pomiędzy Subskrybentem a Sprzedającym

Dowód zakupu – potwierdzenie płatności, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu

Subskrypcja Biblioteczka.net – model abonamentowy obejmujący dostawę Pakietów dostępny w modelach Subskyrpcji

Okres Rozliczeniowy Subskrypcji – okres, w którym następuje rozliczenie za wybrany przez Subskrybenta model Subskrypcji

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Subskrybentem automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Serwisem Internetowym

Materiały – zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów

Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowy polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym internetowym,

b) zawierania umowy dotyczącej Subskrypcji Biblioteczka.net i zarządzania Subskrypcją,

c) otrzymywania Newslettera

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Serwis Internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie Internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa.

6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Zamówień na realizację Subskrypcji.

7. W Serwisie Internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie Internetowym przez Sprzedawcę.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

10. Do skutecznego korzystania ze Serwisu Internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§3 Zasady korzystania z serwisu internetowego

1. Subskrybent zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

2. Subskrybent nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:

a) ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu Internetowego,

b) zamieszczać w Serwisie Internetowym treści o charakterze bezprawnym,

c) wprowadzać do Serwisu Internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

d) wykorzystywać Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.

3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Subskrybent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

4. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, Subskrybent jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Subskrypcji.

5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu Internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

6. Zarówno Subskrybent, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu Internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

8. Subskrybent ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

a) naruszeniem przez Subskrybenta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Serwisu Internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,

c) zamieszczaniem w Serwisie Internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.

9. Odpowiedzialność Subskrybenta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§4 Założenie konta

1. Założenie przez Subskrybenta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.

2. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzymuje jednorazowe hasło, które należy niezwłocznie zmienić po pierwszym logowaniu na Konto Kupującego w Serwisie Internetowym.

3. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w dwóch punktach poprzedzających, Subskrybent niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Serwisie Internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Subskrybenta względem Sprzedawcy.

4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Subskrybenta za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Serwisie Internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Subskrybenta żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: info@biblioteczka.net

§5 Warunki Subskrypcji Biblioteczki

1. Subskrypcje Biblioteczki dostępne są w 3 modelach Subskrypcji:

a. Jedna książka w miesiącu („A”)

b. Trzy książki w miesiącu („B”)

c. Pięć książek w miesiącu („C”)

2. Decydując się na Subskrypcję Biblioteczki, Subskrybent wybiera preferowane przez siebie rodzaje literatury z listy dostępnej w Serwisie Internetowym.

3. Okres Rozliczeniowy rozliczany jest od 10-go każdego miesiąca.

4. Jeśli pierwsza wpłata została dokonana pomiędzy 10. a 25. dniem miesiąca – Pierwszy Okres Rozliczeniowy kończy się 10. dnia kolejnego miesiąca.

5. Jeśli pierwsza wpłata została dokonana pomiędzy 26. dniem miesiąca, a 10. dniem kolejnego miesiąca – Pierwszy Okres Rozliczeniowy kończy się 10. dnia miesiąca następującego po kolejnym miesiącu.

6. Niezależnie od wybranego modelu Subskrypcji każdy kolejny Okres Rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

7. Opłata za poszczególne modele Subskrypcji oraz waluta rozliczeniowa wyszczególnione są na stronie biblioteczka.net

8. Subskrybent uiszcza należność za Subskrypcję z góry za cały Okres Rozliczeniowy.

9. Subskrybent w każdym Okresie Rozliczeniowym otrzyma – z pomocą wybranego przez siebie sposobu dostarczenia wysyłki (Kurier Poczty Polskie lub Paczkomat Inpost) – paczkę z liczbą książek papierowych określoną przez wybrany model Subskrypcji, których rodzaj będzie zawierał się w zakresie wybranych przez Subskrybenta rodzajów literatury.

10. Subskrybent, wydając dyspozycję przez Konto w serwisie biblioteczka.net lub mailowo (na adres info@biblioteczka.net) może zmienić model subskrypcji, zarówno na niższy jak i na wyższy. Nowa opłata oraz liczba gwarantowanych miesięcznie książek zacznie obowiązywać od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

11. Anulowanie Subskrypcji następuje poprzez wydanie dyspozycji przez Subskrybenta w serwisie biblioteczka.net, wydanie dyspozycji drogą mailową, lub na skutek braku uiszczonej Opłaty za Subskrypcję Biblioteczki opisanego w § 5 pkt 7 niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku anulowania Subskrypcji, przestaje ona obowiązywać z końcem Okresu Rozliczeniowego.

§6 Płatności

1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie Internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

2. Opłata za Okres Rozliczeniowy poszczególnym modeli Subskrypcji podana w Serwisie Internetowym wyrażona jest w polskich złotych, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła a także koszty wysyłki.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Subskrybent wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail, jeżeli Subskrybent wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.

4. Subskrybent:

a) Uiszcza opłatę poprzez wyrażenie zgody na obciążenie karty płatniczej za pomocą platformy PayU,

b) Aktywacja Subskrypcji następuje po uiszczeniu Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy Subskrypcji Biblioteczke. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy Subskrypcji Biblioteczki (w pełnej wysokości) Subskrypcja nie zostaje aktywowana.

c) Opłata za kolejne Okresy Rozliczeniowe Subskrypcji Biblioteczki zostaje pobrana nie wcześniej niż 24 godziny przed końcem Okresu Rozliczeniowego. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty za Okres Rozliczeniowy Subskrypcji Biblioteczki (w pełnej wysokości) – Subskrybent informowany jest mailowo i następuje dwukrotna próba pobrania Opłaty za Okres Rozliczeniowy – co 24 godziny. W przypadku dwukrotnego niepowodzenia pobrania Opłaty za Okres Rozliczeniowy, Subskrypcja Biblioteczki zostaje anulowana.

d) W przypadku anulowania Subskrypcji Biblioteczki, o którym mowa w § 5, pkt 11 wznowienie Subskrypcji jest możliwe wyłącznie poprzez ponowne zamówienie Subskrypcji Biblioteczki.

§7 Dostawa

1. Subskrybent może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Pakietów:

a) dostarczenie Pakietów na adres Subskrybenta podany podczas składania Zamówienia przez Kuriera Poczty Polskiej

b) dostarczenie Pakietów do wybranego Paczkomatu z oferty InPost.

2. Koszty dostawy wliczone są w opłatę za każdy Okres Rozliczeniowy.

3. Subskrybent zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

4. Subskrybent będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

5. Subskrybentowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§8 Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Subskrybentowi.

2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.

3. W przypadku stwierdzenia przez Subskrybenta, że dostarczony Produkt ma wadę, Subskrybent obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacja powinna zawierać: dane Subskrybenta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i datę powstania wady Produktu oraz żądanie Subskrybenta. Subskrybent zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Złożenia Zamówienia albo innego dowodu potwierdzającego złożenie zamówienia, zawierającego reklamowany Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje należy składać:

a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Klaudyny 32/214, 01-684 Warszawa,

b) w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: info@biblioteczka.net.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Subskrybenta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Subskrybenta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Subskrybentów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

§9 Gwarancja

1. Część Produktów oferowanych w Serwisie internetowym objętych jest gwarancją, której udziela producent (gwarant).

2. Szczegóły zasad oraz procedury gwarancyjnej wynikają z karty gwarancyjnej dołączonej do przesyłki z Produktem objętym gwarancją albo z oświadczenia gwarancyjnego udostępnionego przez gwaranta.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Subskrybenta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§10 Odstąpienie od umowy

1. Subskrybentowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.

2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Klaudyny 32/214, 01-684 Warszawa,

b) w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: info@biblioteczka.net.

3. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

c) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Subskrybentów.

2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Subskrybent może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail.

. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Subskrybent, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu Internetowego.

3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Subskrybentem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

4. Subskrybent będący Konsumentem może:

a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl, strona internetowa: www.wiih.org.pl),

b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Warszawie), a w przypadku Subskrybenta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.